طبیب دل اوست و بس!

وبلاگی برای دل خودم و خودت

طبیب دل اوست و بس!

وبلاگی برای دل خودم و خودت

طبیب دل اوست و بس!

اینجا وبلاگیست تا دور هم باشیم! دور هم بگوییم! از هرچه در دل داریم! دین، فرهنگ، سیاست، طنز، علم، اجتماع و ....!
طبیب دل ما "اوست" و به کمکش دل هایمان را مداوا میکنیم.
این وبلاگ باشد تا به کمک "او" ، دل های کسانی که به این وبلاگ سر میزنند هم شاد شود!

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

ما دانشجویان پزشکی هستیم!

طبابت بدن را می آموزیم؛ اما قبلش آموخته ایم که طبابت روح بس مهم تر است!

طبابت روح فقط با آموزش مطالب دینی و مذهبی نیست!

شاد کردن دل مومن دیگر هم نوعی طبابت روح است!

طبابت روح نیازی به درس و مدرک و ... ندارد.

هرکس در هرجای این دنیا باشد می تواند این کار را انجام دهد.

به امید آنکه روحمان آماده باشد! آماده و آماده تــــــــــــــــــــــر!

یا طبیب

طبیب روح